T.C.
İstanbul Üniversitesi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Deri Hastalıkları ve Frengi Kürsüsü


BEHÇET HASTALIĞINDA ORAL VE GENİTAL LEZYONLAR İLE NONSPESİFİK DERİ AŞIRIDUYARLILIĞININ HİSTOPATOLOJİSİ


Doçentlik Tezi


Dr. Yalçın TÜZÜN


İstanbul - 1981


GİRİŞ