Prof. Dr. Hulusi Behçet'in Türkiye'de Yayınlanan Eserleri  
 


MAKALELER

 1. Behçet H. Istanbul'da emrazı cildiye ve efrenciye tebabeti. Ist Ser 1921;1(8); 37-38.
 2. Behçet H. Spiroketa pallida-I. Ist Ser 1921;1(9): 185-188.
 3. Behçet H. Spiroketa pallida-II. Ist Ser 1921;1(10): 221-223.
 4. Behçet H. Spiroketa pallida-III. Ist Ser 1922;1(13): 311-313.
 5. Behçet H. Şereşefski kapilariyle frenginin çabuk teşhisi. Ist Ser 1921;1(11): 247-249.
 6. Behçet H. Pandorf. Ist Ser 1922;1(14): 359.
 7. Behçet H. Blumentalin Wassermann teamülündeki tadili. Ist Ser 1922;1(15).
 8. Behçet H. Memleketimizde frengi tababeti. Ist Ser 1922;1(16): 85-87.
 9. Behçet H. Frengi teşhis ve tedavisi. Ist Ser 1922;1(17).
 10. Behçet H. Emrazı cildiyede laboratuarın kıymet ve ehemmiyeti (1). Ist Ser 1922;1(18): 453-457.
 11. Behçet H. Emrazı cildiyede laboratuarın kıymet ve ehemmiyeti (2). Ist Ser 1922;2(2): 46-51.
 12. Behçet H. Emrazı cildiyede laboratuarın kıymet ve ehemmiyeti (3). Ist Ser 1922;2(3): 71-74.
 13. Behçet H. Emrazı cildiyede ziya tedavisi. Ist Ser 1922;2(1): 8-15.
 14. Behçet H, Hodara M. Mutegayyır arpalardan mütevellit ihmirarı indifaat-ı cildiyei hüveysalinin tekvini marazisi hakkında tetkikat. Ist Ser 1922;2(4): 90-94.
 15. Behçet H. Tabii ciltte (acide salicylique)'in nesci mütaleası. Ist Ser 1922;2(4).
 16. Behçet H. Sporotrichos vak'ası. Ist Ser 1922;2:(6).
 17. Behçet H. Trikofitidler. Ist Ser 1922;2:(7).
 18. Behçet H, Hodara M. Tabii ciltte süblimenin tecrübi mutaleat-ı nesciyesi. Ist Ser 1922;2(8): 171-173.
 19. Behçet H, Hodara M. Bir iyoderma tüberosum vak'ası. Ist Ser 1922;2(10): 240-243.
 20. Behçet H. Recklinghausen Hakkında. Ist Ser 1922;2(10).
 21. Behçet H. Emrazı cildiyede chrysorobine ve nesci mütaleası. Ist Ser 1922;2(12).
 22. Behçet H. Liken tedavisinde neosalvarsan. Ist Ser 1922;2(13): 331-333.
 23. Behçet H. Pelad ve tedavileri. Ist Ser 1922;2(14).
 24. Behçet H. Arsenobenzol kazaları. Ist Ser 1922;2(17).
 25. Behçet H. Jadassonun tıfli pamfigoitleri. Ist Ser 1922;2(17).
 26. Behçet H. Frengi iyi olur mu? (Açık mektup). Ist Ser 1923;3(3): 151-153.
 27. Behçet H. Piedra. Ist Ser 1923;3(3): 373-375.
 28. Behçet H. Alfred Blasko. Ist Ser 1923;3(4): 22.
 29. Behçet H. Emrazı cildiyede hikemi ve şuai tedaviler.Ist Ser 1923;3(4): 104-114.
 30. Behçet H. Madam Dr. Kaufmann. Ist Ser 1923;3(5): 23.
 31. Behçet H. Frengi tedavisinde tanınmış hekimlerin mütaleaları. Ist Ser 1923;3(7).
 32. Behçet H. Frengi münakaşasına dair (Mustafa Hakkı Bey'e). Ist Ser 1923;3(8): 81-84.
 33. Behçet H. Halep veya Şark çıbanlarının diyatermi ile tedavisi. Ist Ser 1923;3(8).
 34. Behçet H, Hodara M, Süreyya. Arpa ve hububatı saire tozlarından mütevellid ihmirarı hüveysali indifaatı cildiye-i hakkaviyenin menşei hakkında tetkikatı tecrübeyiye ve muayenatı nesciye. Ist Ser 1923;3(9): 243-248. [Darf Tıp Fak Mec 1923;5(1-2): 52-58.]
 35. Behçet H. Psoriasis tuberculosa mı, frengiye mi merbuttur? Kritik. Ist Ser 1924;3(14).
 36. Behçet H. Xeroderma pigmantosum vak'ası. Ist Ser 1924;4(12).
 37. Behçet H. Emrazı cildiyenin tedavisinde mühim hatveler. Ist Ser 1925;4(5).
 38. Behçet H. Bilinmeyen irsi frengi. Ist Ser 1925;4(6).
 39. Behçet H, Hodara M. Cildi bir aspergillus vak'ası. Ist Ser 1925;4(8): 715-717.
 40. Behçet H. Castellani'nin epidermofizisi. Ist Ser 1925;6(9): 786-788.
 41. Behçet H. Memleketimizde emrazı içtimaiye mücadelesi ve tıp fakültesi. Ist Ser 1925;6(11): 196-198.
 42. Behçet H. İki aktinomikoz vak'ası. Ist Ser 1926;5(9).
 43. Behçet H. Diatermi ile Halep çıbanlarının tedavisi. Ist Ser 1926;7(7): 1013-1015.
 44. Behçet H. Viyana'da frengi tedavisi. Ist Ser 1926;7(7): 1023-1029.
 45. Behçet H. Muhterem Hocam Menahem Hodara. Ist Ser 1926;8(4): 319-322.
 46. Behçet H. İododerma tuberosumlar hakkında. Ist Ser 1927;6(1).
 47. Behçet H. Emrazı cildiyede ürotropin. Ist Ser 1927;6(10).
 48. Behçet H. Semmi iptidai had eritroderminin nesci mütaleası. Ist Ser 1927;6(12).
 49. Behçet H. Kaş ve kirpiklerde görülen trikofizi. Ist Ser 1927;8(9) 1339-1341.
 50. Behçet H. Cüzzam ve tedavisi (1). Sıhh Mec 1928;4(14): 62-81.
 51. Behçet H. Cüzzam ve tedavisi (2). Sıhh Mec 1928;4(15-16): 15-30.
 52. Behçet H. İchtiyolün menfaatları, frengide bizmut mürekkebi intihabı. Ist Ser 1928;7(5).
 53. Behçet H. Rinofimaların tedavisi hakkında. Ist Ser 1928;7(11).
 54. Behçet H. İrsi veya viladi frengi seririyatı. M.T.T.K., Ank. 1929 (Ayrı Baskı).
 55. Behçet H. Unna ve Brocq (1). Ist Ser 1929;10(12): 3227-3233.
 56. Behçet H. Unna ve Brocq (2). Ist Ser 1929;11(1): 3263- 3266.
 57. Behçet H. Felix Balzer. Ist Ser 1929;11(1): 3263.
 58. Behçet H. İrsi frengi ve dahili ifraz teşevvüşleri. Ist Ser 1929;11(3): 3308-3317.
 59. Behçet H. Paris emrazı cildiye ve efrenciye kongresine dair. Ist Ser 1930;11(9): 3444-3451.
 60. Behçet H. Scrofulodermayı taklid eden zamgi ve takarruhi bir aspergillus vak'ası. Ist Ser 1930;12(7): 3667-3671.
 61. Behçet H. Ekzemaların patojenisi hakkında. Ist Ser 1930;12(11): 3815-3820.
 62. Behçet H. Beynelmilel Kopenhag cilt ve frengi kongresi (1). Ist Ser 1930;12(6): 3641-3644.
 63. Behçet H. Beynelmilel Kopenhag cilt ve frengi kongresi (2). Ist Ser 1930;12(8): 3691-3697.
 64. Behçet H. Çelik OS. Müteaddit ve kangren şekli gösteren ciltte difteri tekarruhatı. Ist Ser 1931;12(12): 3826-3828.
 65. Behçet H. Sofya'da ilmi faaliyet. Ist Ser 1931;12(12): 3835-3838.
 66. Behçet H. Menşeini gözden alan ikinci bir cildi difteri vak'ası. Ist Ser 1931;13(1): 3851-3852.
 67. Behçet H. Guogerot'nun konferansı münasebetiyle emrazı zühreviye ile mücadele. Ist Ser 1931;13(1): 2-4.
 68. Behçet H. Fuhş ve heyeti içtimaiye. Ist Ser 1931;13(12): 12-14.
 69. Behçet H. Şark çıbanları ve nadir bir istilası. Ist Ser 1931;13(2): 66-67.
 70. Behçet H. Phthirus inguinalis'in nadir bir istilası. Ist Ser 1931;13(3): 66-67.
 71. Behçet H. Sycosis lupoide'in diyatermi ile tedavisi. Ist Ser 1931;13(8): 147-148.
 72. Behçet H. İncir ağacı dermatitleri hakkında. Pra Doktor 1932;1(5-6): 226-228.
 73. Behçet H. Behandlung des sycosis lupodies mit diathermie. Ist Ser 1932;14(1).
 74. Behçet H. İyodürden mütevellit vechin faavi tenebbüti pamfigoit indifaı. Ist Ser 1932;14(1): 183-184.
 75. Behçet H. Acanthosis nigricans'lar hakkında bazı mülahazalar (1). Ist Ser 1932;14(3): 221-225.
 76. Behçet H. Acanthosis nigricans'lar hakkında bazı mülahazalar (2). Ist Ser 1932;14(5): 271-274.
 77. Behçet H. Poikilodermalar hakkında bazı mütalaat. Ist Ser 1932;14(6): 296-298.
 78. Behçet H. Halep çıbanı. Sıhhat Almanakı 1933; 458-462.
 79. Behçet H. Leishmaniose cutanée ou bouton d'Orient. Ist Ser 1933;15(3): 507-510.
 80. Behçet H, Plevnelioğlu H. Mycotique hastalardan kültür. Ist Ser 1933;15(3): 526-527.
 81. Behçet H. Marsilya Kongresinde leishmanioslar hakkında vaki tebliğler münasebetiyle. Ist Ser 1933;15(6): 632-634.
 82. Behçet H. Deri ve frengi hekimliği (Açılış Dersi). Deri Hast Frengi Kl Arş 1934;1(1): 3-16.
 83. Behçet H. Wright çıbanları seririyatında ihmal edilmiş iki mühim nokta. Deri Hast Frengi Kl Arş 1934;1(1): 18-22.
 84. Behçet H. Frengi başlangıcı ve geçirdiği devreler. Deri Hast Frengi Kl Arş 1934;1(1): 23-27.
 85. Behçet H. Frenginin mütetabbibler ve şarlatanlar tarafından tedavisi. Deri Hast Frengi Kl Arş 1934;1(1): 59-65.
 86. Behçet H. Deux point important et négligés dans le tableau clinique de boutons de Wright. Deri Hast Frengi Kl Arş 1934;1(1): 75-75.
 87. Behçet H. İchtyose histrixleri, adi ichtyose'lardan ayrırabilir miyiz? Deri Hast Frengi Kl Arş 1934;1(2): 81-86.
 88. Behçet H. Dermatolojide zemin, irsiyet, istidat, fartı hassasiyet, anafilaksi, allerji, idiyosenkrasi, cildin şahsiyeti ve rolleri. Deri Hast Frengi Kl Arş 1934;1(2): 86-106.
 89. Behçet H. Herxheimer teamülü hakkında. Deri Hast Frengi Kl Arş 1934;1(2): 145-161.
 90. Behçet H. Frengi dersleri (1). Deri Hast Frengi Kl Arş 1934;1(2): 106-122.
 91. Behçet H. Frengi dersleri (2). Deri Hast Frengi Kl Arş 1934;1(3-4): 234-282.
 92. Behçet H. Frengi dersleri (3). Deri Hast Frengi Kl Arş 1934;1(5-6): 367-389.
 93. Behçet H. Frengi dersleri (4). Deri Hast Frengi Kl Arş 1935;2(7): 520-533.
 94. Behçet H. Frengi dersleri (5). Deri Hast Frengi Kl Arş 1935;2(8): 597-611.
 95. Behçet H. Frengi dersleri (6). Deri Hast Frengi Kl Arş 1935;2(9-10): 721-733.
 96. Behçet H. Frengi dersleri (7). Deri Hast Frengi Kl Arş 1935;2(11-12): 883-894.
 97. Behçet H. Considérations concernant le fait de savoir si l'on doit ou non distinguer les ichthyoses hystrix des ichthyoses vulgaries. Deri Hast Frengi Kl Arş 1934;1(2): 220-224.
 98. Behçet H. El ve ayak içlerindeki keratoz, hiperkeratoz ve keratodermiler hakkında. Deri Hast Frengi Kl Arş 1934;1(3-4): 225-229.
 99. Behçet H. İncir dermatitleri hakkında. Deri Hast Frengi Kl Arş 1934;1(3-4): 300-302.
 100. Behçet H. Nadir görülen bir acanthosis nigricans vak'ası münasebetiyle bazı mülahazalar. Deri Hast Frengi Kl Arş 1934;1(5-6): 363-365.
 101. Behçet H. Paul Ravaut. Deri Hast Frengi Kl Arş 1934;1(5-6): 495-500.
 102. Behçet H. A propose des kératoses, hyperkératoses et kératodermies palmaires-plantaires. Deri Hast Frengi Kl Arş 1935;2(7): 574-578.
 103. Behçet H. Prof. Dr. G. Gjorgievic. Deri Hast Frengi Kl Arş 1935;2(8): 670.
 104. Behçet H. Wright çıbanları hakkında. Deri Hast Frengi Kl Arş 1935;2(11-12): 825-836.
 105. Behçet H. A propos de boutons de Wright. Deri Hast Frengi Kl Arş 1935;2(11-12): 1020-1040.
 106. Behçet H. Frengi tarihi ve geçirdiği devirler. Deri Hast Frengi Kl Arş 1936;3(13-14): 1041-1068.
 107. Behçet H, Otteinstein B. İncir dermatitleri hakkında. Deri Hast Frengi Kl Arş 1936;3(15): 1175-1177.
 108. Behçet H. Prof. Beron. Deri Hast Frengi Kl Arş 1936;3(16): 1267-1269.
 109. Behçet H. Viladi frengi tedavisi (1). Deri Hast Frengi Kl Arş 1936;3(16): 1235-1237.
 110. Behçet H. Viladi frengi tedavisi (2). Deri Hast Frengi Kl Arş 1936;3(17): 1271-1274.
 111. Behçet H. Nicolas-Favre hastalığını taklid eden metastatik magben gangliyonlar karsinomu. Deri Hast Frengi Kl Arş 1937;4(19): 1345-1346.
 112. Behçet H. Ağız ve tenasül uzuvlarında husule gelen aftöz tegayyürlerle aynı zamanda görünen virutik olması muhtemel teşevvüşler üzerine mülahazalar ve mihraki intan hakkında şüpheler. Deri Hast Frengi Kl Arş 1937;4(20): 1369-1378.
 113. Behçet H. Cilt difterileri ve nadir lokalizasyonları. Deri Hast Frengi Kl Arş 1937;4(20): 1439-1443.
 114. Behçet H, Otteinstein B, Lion K, Dessauer F. İncir dermatitleri hakkında (1). Deri Hast Frengi Kl Arş 1937;4(23-24): 1471-1482.
 115. Behçet H. Chancre mou ve ihtilatı tedavisinde kullanılan Demolcos ateş tedavisi spesifik midir? Deri Hast Frengi Kl Arş 1937;4(23-24): 1502-1503.
 116. Behçet H. Nadir lokalizasyona malik bir xanthome en tumeure vak'ası üzerine giriş notu. Deri Hast Frengi Kl Arş 1937;4(23-24): 1503-1504.
 117. Behçet H. Cutis verticis gyrata veya pachydermie vorticellée tabirleri üzerine ufak bir kritik. Deri Hast Frengi Kl Arş 1937;4(23-24): 1507-1512.
 118. Behçet H. Considerations sur les lesions aphteuses de la bouches et des parties genitale, ainsi que sur les manifestations oculaires d'origine probablement virutiques et observations concernant leur foyer d'infection. Deri Hast Frengi Kl Arş 1937;4(23-24): 1521-1530.
 119. Behçet H, Otteinstein B, Lion K, Dessauer F. Zur frage der freigendermatitis (1). Deri Hast Frengi Kl Arş 1937;4(23-24): 1530-1542.
 120. Behçet H, Otteinstein B, Lion K, Dessauer F. İncir dermatitleri hakkında (2). Deri Hast Frengi Kl Arş 1938;5(25-26): 1543-1551.
 121. Behçet H, Otteinstein B, Lion K, Dessauer F. Zur frage der freigendermatitis (2). Deri Hast Frengi Kl Arş 1938;5(25-26): 1649-1657.
 122. Behçet H. Prof. Kummer'in ağız muhat gışasının büllöz, vezikülöz ve aftöz hastalıkları hakkındaki neşriyatı münasebetiyle. Deri Hast Frengi Kl Arş 1938;5(25-26): 1590-1593.
 123. Behçet H. Son aylar zarfında kliniğimizde tesbit edilen üç Nicolas-Favre vak'ası münasebetiyle (1). Deri Hast Frengi Kl Arş 1938;5(25-26): 1597-1598.
 124. Behçet H. Son aylar zarfında kliniğimizde tesbit edilen üç Nicolas-Favre vak'ası münasebetiyle (2). Deri Hast Frengi Kl Arş 1938;5(27): 1718-1721.
 125. Behçet H. Sabouraud. Deri Hast Frengi Kl Arş 1938;5(25-26): 1647-1846.
 126. Behçet H. Einige Bemerkungen zu den Arbeiten von Professor Kumer Über die Vesikulosen, Aphtösen und Bullosen Erkrankungen Der Munaschleimhaut. Deri Hast Frengi Kl Arş 1938;5(25-26): 1165-1668.
 127. Behçet H. Prof. Dr. Niyazi Gözcü'nün Tebliği Münasebeti ile. Deri Hast Frengi Kl Arş 1938;5(28): 1740-1744.
 128. Behçet H, Gözcü N. Üç nahiyede nüksi tavazzular yapan ve hususi bir virus tesiri ile umumi intan hasıl ettiğine kanaat getirdiğimiz entite morbide hakkında (1). Deri Hast Frengi Kl Arş 1938;5(30): 1863-1873.
 129. Behçet H, Gözcü N. Üç nahiyede nüksi tavazzular yapan ve hususi bir virus tesiri ile umumi intan hasıl ettiğine kanaat getirdiğimiz entite morbide hakkında (2). Deri Hast Frengi Kl Arş 1939;6(31): 1915-1920.
 130. Behçet H. Wright çıbanlarında ihtilatları, deri leishmaniasisleri veya metaleishmaniosis'ler ve leishmaidler ve atipik şekilleri hakkında. Deri Hast Frengi Kl Arş 1941;8(43-45): 2315-2324.
 131. Behçet H. Dr. Nuri Osman Eren. Deri Hast Frengi Kl Arş 1941;8(46): 2433-2434.
 132. Behçet H. Trisymptomes müşahedeleri hakkında. Deri Hast Frengi Kl Arş 1941;8(47-48): 2477-2487.
 133. Behçet H. Istanbul'da (autocuton) otokton olarak gittikçe artan Wright çıbanları. Deri Hast Frengi Kl Arş 1942;9(49-50): 2535-2539.
 134. Behçet H, Ottenstein B, Toksoy G, Eser S. Pemphigus'un etiyoloji meselesine dair hayvanlarda tecrübi araştırmalar. Deri Hast Frengi Kl Arş 1942;9(51-52): 2581-2593.
 135. Behçet H. Trisymptomes complex, veya syndrom yahut Morbus Behçet nasıl tesbit edilmiştir. Deri Hast Frengi Kl Arş 1942;9(53-54): 2663-2673.
 136. Behçet H. Anadolu'da şark çıbanları yayını münasebetiyle Profesör Marchionini'ye. Deri Hast Frengi Kl Arş 1943;10(59-60): 2779-2812.
 137. Behçet H. Trisymptomes complex hakkında Prof. Kummer'e (vien) cevap. Ist Tıp Fak Mec 1944;7(2): 3492-3502.

KİTAPLAR

 1. Behçet H. Frengi Dersleri. Istanbul, Akşam Matbaası, 324 sh, 1936.
 2. Behçet H. Klinikte ve Pratikte Frengi Teşhisi ve Benzeri Deri Hastalıkları. 450 sh. (ayrıca 130 sh. Resim), Istanbul, Kenan Basımevi, 1940.

MONOGRAFİLER

 1. Behçet H, Hodara M. Etude histologique expérimentale sur le sublimé appliqué sur la peau normale. Monografi, 55 sh., Keçecian Matb., Istanbul, 1921.
 2. Behçet H, Hodara M. Recherches sur la pathogénie de la dermatose produites par les poussiéres d'orge altérées. Monografi, Istanbul, 1921.
 3. Behçet H, Hodara M. Un cas de iodide noduleuse, pustuleuse, ecthymateuse et vegétante ou ioderma tubéerosum. Monografi, Istanbul, 1921.
 4. Behçet H. Emrazı Cildiyede Laboratuarın Kıymet ve Ehemmiyeti. Monografi, 65 sh., Istanbul, 1922.
 5. Behçet H. Halep veya Şark Çıbanlarının Diatermi ile Tedavisi. Monografi, 22 sh., Orhaniye Matb., Istanbul. 1922.
 6. Behçet H. Frengi tedavisi hakkında beynelmilel anketlerim. Monografi, 45 sh., 1923.
 7. Behçet H. Wassermann Hakkında Noktai Nazar ve Frengi Tedavisinde Düşünceler. Monografi, 120 sh, Istanbul, 1924.
 8. Behçet H. Frengi iptidai karhası ve hurdebini teşhisi. Monografi, 145 sh., 1926.
 9. Behçet H. Halep veya Şark Çıbanlarının Diatermi ile Tedavisi. Monografi, 25 sh., Kader Matb., Istanbul. 1926.
 10. Behçet H, Hodara M, Süreyya. Memleketimizde Arpa Uyuzlarının Menşei Hakkında Etüdler. Monografi, 58 sh., Istanbul, 1927.
 11. Behçet H. Frengi Niçin Ayıp Görülür, Frengiyi Neden Gizli Tutmak Adet Olmuştur. Tabiatta Ayıp Denilen Hastalık Var mıdır? Monografi, 13 sh., Belediye Basımevi, Istanbul, 1935.
 12. Behçet H. Frengi tarihi ve geçirdiği devirler. Üniv. Haft. Ist. Üniv. Yayın., No : 47, Ist. 1937.

ÇEVİRİLER

 1. Behçet H. Frengi ve felaketi içtimaie (Çeviri). Ist Ser 1925;5(5): 565-572.
 2. Behçet H. Beynelmilel 3. lepra kongresi (Çeviri). Ist Ser 1928;10(7): 3079-3083.
 3. Behçet H. Frengiye karşı mücadelei içtimaiye konferansı (Çeviri). Ist Ser 1928;10(7): 3083-3099.
 4. Behçet H. Sérologie, frenginin teşhis ve tedavisi meselesini değiştirir mi? (1)(Çeviri Gate, Nicolas'tan). Ist Ser 1929;11(7): 3399-3402.
 5. Behçet H. Sérologie, frenginin teşhis ve tedavisi meselesini değiştirir mi? (2)(Çeviri Gate, Nicolas'tan). Ist Ser 1929;11(8): 3412-3416.
 6. Behçet H. Brezilya mektupları (Çeviri Darier'den). Ist Ser 1930;12(6): 3644-3661.
 7. Behçet H. İskandinav memleketlerinde viladi frengi mücadelesi (1) (Çeviri Ehlers'den). Ist Ser 1931;13(1): 16-19.
 8. Behçet H. İskandinav memleketlerinde viladi frengi mücadelesi (2) (Çeviri Ehlers'den). Ist Ser 1931;13(2): 44-49.
 9. Behçet H. İskandinav memleketlerinde viladi frengi mücadelesi (3) (Çeviri Ehlers'den). Ist Ser 1931;13(3): 67-71.
 10. Behçet H. İskandinav memleketlerinde viladi frengi mücadelesi (4) (Çeviri Ehlers'den). Ist Ser 1931;13(6): 115-118.
 11. Behçet H. İskandinav memleketlerinde viladi frengi mücadelesi (5) (Çeviri Ehlers'den). Ist Ser 1931;13(7): 139-140.
 12. Behçet H. Prof. Gougerot'nın Türkiye seyahati intibaatı (Çeviri Gougerot'dan). Ist Ser 1931;13(5): 93-97.
 13. Behçet H. Tardidi mevzii achromie (Çeviri Gougerot'dan). Ist Ser 1931;13(7): 123.
 14. Behçet H. Kopenhag kongresinden sonra ekzamanın hali hazır tedavisi (Çeviri Darier'den). Ist Ser 1932;14(1).
 15. Behçet H. Abolitonist memleketlerde frenginin ihtiyeri veya mecburi tedavisi (1)(Çeviri). Deri Hast Frengi Kl Arş 1934;1(3-4): 313-317.
 16. Behçet H. Abolitonist memleketlerde frenginin ihtiyeri veya mecburi tedavisi (2)(Çeviri). Deri Hast Frengi Kl Arş 1934;1(5-6): 459-477.
 17. Behçet H. Frenginin mükerrer aşılanması (Çeviri). Deri Hast Frengi Kl Arş 1934;1(3-4): 317-327.
 

Ana Sayfaya Dönüş